Kassier                                          Beirat                                 Obmann                                             Schriftführerin                                       Beirat

               Kahl Gerfried            Ribic Kada            Schlintl Andreas                Schlintl Kathrin                    Kofler Dana

                 (1990-2021)                        (2018-2021)                      (2004-2021)                                             (2009-2021)                                               (2018-2021)    

 


Zur Erinnerung  (2019)

Frau Kathrin Schlintl

10 Jahre Schriftführerin in Klagenfurt Verein gearbeitet


Zur Erinnerung (2014)

Herr Andreas Schlintl

10 Jahre Obmann in Klagenfurt Verein gearbeitet


Zur Erinnerung (2010)

Herr Gerfried Kahl

20 Jahre Kassier in Klagenfurt Verein gearbeitet